Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомри 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологичен институт. Пет години по-късно институтът e преименуван на Висш химико-технологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“, което завинаги го свързва с името на неговия патрон. През 1995 г. с решение на Народното събрание е утвърден като Университет „Проф. д-р Асен.Златаров”.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" e институционално акредитиран с решение №13 от 04.07. 2013 г. на Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 5 години.

Обучението в Университета се осъществява в четири факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществени науки и Факултет по обществено здраве и здравни грижи. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм.

Обучението се извършва по 29 акредитирани бакалавърски и над 60 магистърски програми.

В структурата на Университета достойно място заемат Департаментът за чуждоезиково обучение, Централната научноизследователска лаборатория и Електронно-изчислителният център. Студентите, обучаващи се в Университета, придобиват образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър“, както и научната и образователна степен “доктор”.

В Университета преподават над 320 висококвалифицирани преподаватели, от които 127 хабилитирани. Организацията и управлението на образователния процес в него е в съответствие с Европейските изисквания и критерии за качествен образователен и изследователски процес. Разработена е университетската система за оценяване и поддържане на качеството на обучение. По качество на научните изследвания Университетът е класиран на едно от първите места в България по системата Хирш за принос в науката. В изпълнение политиката на ръководството за подмладяване и повишаване на квалификацията на академичния състав се наложи практиката за обявяване на конкурси на всички нива - от „асистент” до „професор”.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” разполага със съвременна материална база, която е в съответствие с държавните изисквания за високо качество на обучението. Тя се състои от шест учебни корпуса, спортна база, три студентски общежития, три студентски стола и център за медицинско обслужване. Легловият фонд на студентските общежития дава възможност за настаняване на всички студенти, които не са жители на Бургас.

Университетската библиотека включва Централна библиотека и три филиала. Библиотеката предоставя материали от широк спектър области на знанието - обществени, икономически, хуманитарни и технически науки. В читалните са оборудвани 150 читателски места. Осигурен е достъп до научните бази данни Scopus, ScienceDirect, EmBase, Web of Knowledge.

Академичното ръководство полага системни усилия за поддържането, разширяването  и ефективното използване на наличната материална база, за нейното модернизиране и обновяване.

Университетът има установени активни научни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия, Румъния, Турция, Испания, Италия, Унгария, Сърбия, Полша, Словения, Словакия  и др.  Те създават възможност за научни специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, за обмен на лектори, на учебна и научна литература.

Девизът на Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''- Бургас е:

“ПРИЕМСТВЕНОСТ, ИНОВАЦИИ, РАСТЕЖ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”.