Химикотехнологичен и металургичен университет

Химико-технологичен и металургичен университет

Химикотехнологичният и металургичен университет – София (ХТМУ) е държавно висше училище, което има акредитация с максимална оценка в България.

ХТМУ осъществява дейността си на принципа на академичната автономия съгласно Закона за висшето образование и вътрешната нормативна уредба, които са база за прилагане на приоритетите на европейското пространство за висше образование. Университетът обучава над 4000 студенти ежегодно в трите квалификационни образователни степени бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма. Издава на завършилите инженери европейско дипломно приложение, както и съвместни дипломи с техническите университети Хамбург - Харбург и Ото фон Герике в Германия и с Московския държавен университет по печата. По някои специалности се преподава съответно на немски, френски и английски език. Университетът поддържа дългосрочно сътрудничество с много чуждестранни университети по съвместни проекти, учебни програми и обмен на студенти и преподаватели. ХТМУ прилага системата за трансфер на кредити (ECTS).

ХТМУ:

  • Предоставя образование в степените бакалавър, магистър и доктор, в областите: Химични технологии, Металургия, Биотехнологии, Материали и Материалознание, Автоматика и информатика, Управление, Екология.
  • Поддържа иновативна изследователска дейност и създава перспективен кадрови потенциал за науката и бизнеса.
  • Осигурява подготовка с акцент върху националните и европейски приоритети за общество на знанието и в отговор на потребностите на студентите за реализация, гарантирана от високи академични стандарти, интегриране на образование с наука и непрекъснато повишаване на качеството в измеренията на световните процеси на технологично развитие и осигуряването им с ресурси.
  • Поддържа водеща роля в процесите на сътрудничество и мобилност, и стимулира развитието на инженерното образование в България към транснационално, осигурявано от качество на програмите и нарастващи стандарти за резултати от ученето - знания, умения, компетентности и висок професионализъм на инженерите за поддържане на устойчиво развитие.